Logo
9.11.2023

Posibilitatea redresării

Gândul de a întinde o mână de ajutor comercianţilor de bună credinţă, ajunşi în pragul falimentului, nu este nou. Doctrina consideră astfel de măsuri ca fiind şi în interesul creditorilor şi al întregii societăţi.
1. Fără a se urca prea sus în istorie, amintim „scrisorile de răgaz", prin care - în temeiul unor dispoziţii din ordonanţa asupra comerţului - regele acorda o păsuire faţă de creditori comercianţilor care arătaseră, prin depunerea bilanţului, că nu mai pot face faţă datoriilor lor comerciale - dând dovadă de onestitate. Astfel de posibilităţi ofereau Codul de comerţ german şi legiuirile inspirate din el, precum şi codul din 1882, modelul codului comercial din 1887, în care figurează moratoriul şi concordatul.
2. După cum se arată în expunerea de motive a noii legi, s-a urmărit a se asigura protecţia echitabilă a creditorilor şi, totodată, a se oferi „posibilităţi practice pentru reorganizare, în cazurile în care interesele creditorilor şi necesităţile sociale sunt mai bine servite prin menţinerea în funcţiune a întreprinderii debitoare decât prin lichidarea acesteia şi să se ofere debitorului onest posibilitatea unui nou start economic, după eşecul financiar suferit".
De aceea, se acordă debitorilor, chiar din faza cererilor introductive - indiferent de autorii acestora - dreptul de a-şi arăta, printr-o declaraţie, „intenţia de a-şi reorganiza activitatea sau de a-şi lichida averea". Ca urmare a acestei declaraţii şi a opţiunii debitorului, acesta, creditorii titulari a cel puţin unei treimi din valoarea creanţelor garantate, creditorii chirografari - alţii decât titularii unor creanţe izvorând din credite acordate unei societăţi comerciale de către un acţionar sau un asociat, membru al acesteia şi cei ai unor creanţe izvorând din acte cu titlu gratuit -, precum şi asociaţii din societăţile în nume colectiv, asociaţii comanditaţi din societăţile în comandită şi acţionarii titulari ai cel puţin unei treimi din capitalul social al unei societăţi pe acţiuni vor putea propune, în 60 (cu posibilitatea prelungirii până la 90) de zile de la datele de referinţă, un plan prevăzând fie reorganizarea şi continuarea activităţii debitorului, fie vânzarea averii debitorului - parţial sau total, ca un ansamblu în stare de funcţionare, fie lichidarea.

Debitorii

Nu va fi însă acceptată declaraţia debitorilor persoane fizice cu privire la intenţia de a-şi reorganiza activitatea şi nici un plan propus de astfel de debitori nu va fi admis de judecătorul-sindic, dacă aceşti debitori au fost, în ultimii 5 ani, debitori într-o procedură în conformitate cu această lege sau au fost condamnaţi definitiv pentru bancrută frauduloasă, infracţiuni împotriva proprietăţii private sau publice, fals, mărturie mincinoasă sau infracţiuni încriminate prin Legea privind registrul comerţului ori prin Legea privind combaterea concurenţei neloiale.
Ca măsură premergătoare întocmirii planului, lege dispune ca, în termen de 30 de zile de la deschiderea procedurii de reorganizare, toţi creditorii ale căror creanţe sunt anterioare datei încetării plăţilor să depună declaraţia de creanţe în adunarea creditorilor.

Home

Creante

Consultanta juridice

Sanatate

Profil

Dreptul

Datorie

Informatia


Impressum